Katalog - Unscharfe Suche

Signatur: Lit 213 (70) A
Alzheimer, Heidrun:
Handbuch zur narrativen Volksaufklärung. Moralische Geschichten 1780 - 1848. Heidrun Alzheimer-Haller. - Berlin ; New York: Walter de Gruyter 2004. XIV, 899 Seiten.