Katalog - Unscharfe Suche

Signatur: IV m 158 (3)
Kungliga Svenska Vetenskapsakademien <Stockholm> [Hrsg.]:
Stockholms Stads Calender För Skott-Året 1780. Innehåller Förtekning på Åmbetsmän och Betjening vid de i Stockholm varande Kgl. Collegier och andra Publika Verk, af Civil- Militair- och Kyrko-Staterne. Utgifven Med Kongl. Maj:ts Nådigste tilstånd, af Dess Vetenskaps Academie. År 1780. - Stockholm: Johann Georg Lange 1780.

Zugehörige Publikationen: